Sin categoría

Posibilidades do sistema especial de pago do IBI e RODAXE no CONCELLO DE RIBEIRA

Recollendo o acordo unánime tomado pola Corporación no pleno do luns, dende o Concello de Riveira se quere dar difusión ao Sistema Especial de Pago recollido na Ordenanza Fiscal Xeral Municipal, e que permite o fraccionamento de pago das débedas de IBI ou IVTM dun xeito sinxelo, sen necesidade de prestación de garantías e sen devengo de xuros de demora.

Os obrigados ao pago que así o soliciten poderán pagar de forma fraccionada e mediante domiciliación bancaria as débedas polo IBI (sempre que o posibilite o Servizo de Xestión Tributaria da Excma. Deputación Provincial de A Coruña) e IVTM, devengadas a 1 de xaneiro do exercicio, sen que lles sexa esixible o pago de xuros de mora nin a prestación de garantías.

Salir de la versión móvil